Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Nordic - Działkowa
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

„Wiosna, Wiosna... Wiosna ach to Ty…” – zajęcia integracyjne dla seniorów w placówkach dziennych

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

 

Wiosenne promienie słońca zawitały wszędzie, dotarły również do seniorów z Dziennego Domu „Senior – WIGOR” oraz Dziennego Domu Pomocy, placówek mieszczących się w Swarzędzu przy ul. Sienkiewicza 21. W ramach zajęć seniorzy spędzają aktywnie czas realizując dzienny plan pracy, spotykają się również podczas zajęć integracyjnych, gdzie śpiewają, ćwiczą, rozmawiają oraz wzajemnie się wspierają.

 

Dzienny Dom „Senior – WIGOR” funkcjonuje od 2015 roku, prowadzony jest w ramach Wieloletniego Programu „Senior+” na lata 2015 – 2020. Ze świadczeń Domu mogą korzystać osoby nieaktywne zawodowo w wieku 60+ zarówno kobiety, jak i mężczyźni, będący mieszkańcami Miasta i Gminy Swarzędz, w szczególności osoby, które spełniają jeden z wymienionych warunków: posiadają niskie dochody, są samotne lub posiadają rodziny poza miejscem swojego zamieszkania, posiadają złe warunki mieszkaniowe, wykazują ograniczenia lub bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego. Celem działalności Domu jest zapewnienie wsparcia uczestnikom, poprawa jakości ich życia, a także zapobieganie dezintegracji społecznej, jak i promowanie idei aktywnego starzenia się poprzez: aktywizowanie i koordynowanie przejawów aktywności, ograniczenie skutków niepełnosprawności, pomoc w rozwiązywaniu codziennych problemów utrudniających funkcjonowanie, trzymanie i rozwijanie sprawności psychofizycznej.

 

Dzienny Dom Pomocy funkcjonuje od 2019 roku, prowadzony jest w ramach projektu pt.: „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe. Celem projektu jest zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej właśnie przez Dzienny Dom Pomocy. Dom przeznaczony jest dla osób niesamodzielnych powyżej 60 roku życia, a jego celem jest zapewnienie aktywizacji w sferze fizycznej, intelektualnej oraz społecznej. W ramach działalności oferujemy uczestnikom m.in. zaspokojenie potrzeb życiowych poprzez zapewnienie miejsca do bezpiecznego i godnego spędzania czasu, usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej, udział w zajęciach aktywizujących, dostęp do książek i środków przekazu, organizacja imprez okolicznościowych, rekreacyjnych oraz towarzyskich.

Domy są ośrodkami wsparcia dziennego, funkcjonują w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Swarzędzu. Dzienny Dom „Senior – WIGOR” dysponuje 30 miejscami a Dzienny Dom Pomocy 20 miejscami. Ośrodki wsparcia zapewniają co najmniej 8 - godzinną ofertę usług, codziennie ciepły posiłek oraz transport. Godziny otwarcia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00.

 

Kontakt: Dzienny Dom „Senior – WIGOR” tel. 61 622 73 57 lub 61 651 26 50 (wewn. 29), Dzienny Dom Pomocy 61 651 26 50 (wewn.44).

Magdalena Tyblewska

Kierownik Dziennego Domu „Senior – WIGOR” w Swarzędzu

 

P1090237   P1090238 P1090234

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej