Lato - stawy
Nowy Rok 2016
Nordic - Działkowa
Dzień Pracownika Socjalnego
Wycieczka do Wrocławia
Na polanie
Nordic listopadowy
Rajd rowerowy
Podsumowanie projektu
Rajd do ZOO

Projekt „Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w gminie Swarzędz”

W.R włącz . Opublikowano w Informacje

 

 

  fe pl sww ue

 

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w

Swarzędzu jest Partnerem Gminy Swarzędz / Ośrodka

Pomocy Społecznej w Swarzędzu, która uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Głównym celem projektu jest: wzrost na terenie Gminy Swarzędz o 170 liczby osób korzystających z usług społecznych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez:

- zwiększenie ilości świadczonych specjalistycznych usług w miejscu zamieszkania, w tym również usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych oraz usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych,

- wsparcie niezależnego życia niesamodzielnych osób starszych poprzez wdrożenie usług teleopieki,

- zwiększenie świadczonych usług opiekuńczych w formie miejsc stacjonarnej opieki dziennej realizowanej przez Dzienny Dom Pomocy dla niesamodzielnych osób starszych,

- zwiększenie mobilności i bezpieczeństwa osób niesamodzielnych poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjno – wspomagającego,

- zwiększenie wiedzy i świadomości opiekunów faktycznych w ramach indywidualnej superwizji (z psychologiem); w okresie 1.09.2018-31.08.2021r.

Wartość projektu: 2 827 358,89 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 2 685 990,94 zł

 

Informujemy, iż Stowarzyszenie Na Rzecz Aktywizacji Społeczności Lokalnej w

Swarzędzu jest Partnerem Gminy Swarzędz / Ośrodka

Pomocy Społecznej w Swarzędzu, która uzyskała dofinansowanie dla projektu pt.:

Nowoczesne usługi asystenckie i opiekuńcze w Gminie Swarzędz”

Projekt wdrażany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne. Poddziałanie 7.2.2 . Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Projekt realizowany jest od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2021 r.

Logo Projektu

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej